Recenze: Petr Mrkývka – Propedeutika finančního práva

MRKÝVKA, Petr. Propedeutika finančního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 124 s. ISBN 978-80-210-7745-4.

Pod názvem „Propedeutika finančního práva“ se skrývá text věnovaný úvodnímu seznámení s finančním právem, který však svým obsahem inklinuje k tomu být jednou z důležitých finančně teoretických publikací v české finančněprávní oblasti. Finanční právo jako samostatné odvětví právního řádu je patrně nejméně stabilním odvětvím a jeho stabilizace je s ohledem na předmět regulace prakticky nemožná.

Kniha vychází z publikace „Základy finančního práva“,[1] nejde však o pouhé další vydání. Text je výrazně přepracován a reaguje na aktuální stav právní i aktuální teoretické poznatky. Oproti Základům finančního práva je obsah zúžený a již neobsahuje vybrané problémy zvláštní části finančního práva. Tyto by měly být předmětem pozornosti dalších navazujících prací autora.

Autor si neklade za cíl vyčerpávajícím způsobem pokrýt teorii finančního práva, ale přiblížit tuto problematiku čtenářům do přijatelné podoby. Nezbytnou podmínkou pro pochopení předkládaného textu je práce s aktuální právní úpravou, kdy obecné myšlenky musí čtenář porovnávat s účinnými právními předpisy.

Text publikace je rozčleněn do deseti kapitol věnovaných jednotlivým teoretickým finančněprávním problémům. Autor rozebírá problematiku veřejných statků, vymezuje rozdíl mezi pojmy „peníze“ a „finance“ a vymezuje veřejnou finanční politiku. Následně je pozornost věnována finančnímu právu jako samostatnému odvětví právního řádu, a to z pohledu odvětvotvorných kritérií. Podrobně je rozebrán předmět regulace, metoda regulace a její odlišení od jiných metod užívaných u jiných právních odvětví, systémová soudržnost i problematika společenské akceptace finančního práva. Samostatnou kapitolu tvoří materie systému finančního práva se zaměřením na vnitřní systémové uspořádání finančního práva, jeho subodvětví a vzájemné vazby. Navazují kapitoly věnované zásadám finančního práva, finanční správě, finančněprávních vztahů a konečně peněžního a fiskálního zřízení.

Vzhledem k zaměření publikace si autor nevytýčil žádné hypotézy, které by textem měly být potvrzeny nebo vyvráceny a nejedná se tak o klasickou monografii řešící určitý vybraný problém z pohledu metodologického a přinášející nové výsledky bádání. Je ale nutné konstatovat, že autor dokáže srozumitelně a čtivě shrnout podstatu jednotlivých témat a uceleně jej čtenáři předložit.

Publikace je psána čtivě, ale současně odborně, přehledně i srozumitelně. Jsem přesvědčen o tom, že díky této knize autora se mohou s (teoretickými) základy finančního práva seznámit a pochopit je i čtenáři, kteří jsou neprávníci. Na druhou stranu zde však mnoho podnětných myšlenek najde jak teoretik, tak i právní praktik. V případě zájmu o problematiku finančního práva, případně některé jeho části, je vhodné tuto knihu přečíst pro pochopení základních institutů finančního práva a jejich vzájemných vztahů.

___________

[1] MRKÝVKA, Petr a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Základy finančního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 252 s. ISBN 978-80-210-4514-9.

Posted in finanční právo.