Rozhodování o nespolehlivém plátci v průběhu pandemie COVID-19

Institut nespolehlivého plátce byl do právního řádu zaveden jako jeden z institutů pro boj proti daňovým podvodům. Jeho aplikace však není mechanická a zejména v době probíhající pandemie COVID-19 je nutné brát zřetel i na skutečnosti, které by jinak mohly odůvodňovat rozhodnutí o nespolehlivém plátci. V následujícím textu bude poukázáno na vybrané aspekty konkrétního případu z praxe, ve kterém […]

Několik poznámek k otázkám fiskálního federalismu 

 Motto: „Ať to vezmeme z kteréhokoli konce, skutečnost je vždycky zajímavější, než cokoli si vymyslíte.“[1] Úvodem Problematika fiskálního federalismu patří k závažným otázkám fungování rozpočtových soustav. V důsledku nesprávného stanovení rozpočtových vztahů dochází k nárůstu ekonomických i správních nákladů. S pojmem federalismus se setkáváme častěji ve státoprávním nebo politologickém významu, nežli v oblasti finančního práva. Teorie fiskálního […]

Recenze: Petr Mrkývka – Propedeutika finančního práva

MRKÝVKA, Petr. Propedeutika finančního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 124 s. ISBN 978-80-210-7745-4. Pod názvem „Propedeutika finančního práva“ se skrývá text věnovaný úvodnímu seznámení s finančním právem, který však svým obsahem inklinuje k tomu být jednou z důležitých finančně teoretických publikací v české finančněprávní oblasti. Finanční právo jako samostatné odvětví právního řádu je patrně nejméně stabilním odvětvím a […]

Regulační poplatky ve zdravotnictví

S účinností od 1. ledna 2014 byla zrušena na základě nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 36/11 ze dne 20. 6. 2013 povinnost hradit regulační poplatek za poskytování lůžkové péče ve výši 100 Kč podle ustanovení § 16a odst. 1 písm. f) zákona č. 48/1997Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění účinném do 31. prosince […]

Změna osoby poplatníka jako prostředek snížení daně z nabytí nemovitých věcí

Spolu s rekodifikací soukromého práva[1] došlo k 1. 1. 2014 i k významným změnám v daňové oblasti. Jednou z nich je zrušení zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí,[2] což však neznamená zrušení daňového zatížení transferů vlastnictví majetku. Zdanění a darování je nově předmětem daně z příjmů[3] a úplatné převody vlastnictví k nemovitým věcem jsou podrobeny dani […]