Rozhodování o nespolehlivém plátci v průběhu pandemie COVID-19

Institut nespolehlivého plátce byl do právního řádu zaveden jako jeden z institutů pro boj proti daňovým podvodům. Jeho aplikace však není mechanická a zejména v době probíhající pandemie COVID-19 je nutné brát zřetel i na skutečnosti, které by jinak mohly odůvodňovat rozhodnutí o nespolehlivém plátci. V následujícím textu bude poukázáno na vybrané aspekty konkrétního případu z praxe, ve kterém […]

Následky sjednání doručovací adresy v rozhodčí smlouvě v řízení před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR

Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR postupuje správně, pokud doručuje účastníkovi prostřednictvím osoby pověřené k přijímáním písemností. Strany musí postup doručování v rozhodčím řízení sjednat jako součást rozhodčí smlouvy, jinak jde o úpravu doručování mezi účastníky v rámci jejich obchodního styku.

Nejvyšší soud k „alternativním“ rozhodčím doložkám (smlouvám)

V roce 2012 byla mezi stranami – podnikateli – sjednána rozhodčí smlouva, která obsahovala ujednání o konkrétním rozhodci (alternativa I) s možností, že pokud rozhodce odmítne nebo nebude moci vykonávat funkci rozhodce, strany se dohodly na této konkrétní osobě jako na „appointing authority“, tedy že bude oprávněna určit nezávislého rozhodce (alternativa II). Neučiní-li tato jmenovitě určená osoba […]

Česká obchodní inspekce porušila právo na spravedlivý proces provozovatele restaurace – rozhodnutí o rekordní pokutě za diskriminaci Romů bylo soudem zrušeno

Krajský soud v Brně zrušil rozhodnutí České obchodní inspekce o udělení rekordní pokuty z roku 2014 za diskriminaci Romů nevpuštěním do provozovny. Česká obchodní inspekce v roce 2014 provedla 1254 kontrol a ve 40 případech bylo zjištěno porušení zákazu diskriminace, následně bylo v 16 případech přistoupeno k uložení pokut v celkové výši 1 011 500,- Kč. Tento rok byla také uložena […]