Následky sjednání doručovací adresy v rozhodčí smlouvě v řízení před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR

Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR postupuje správně, pokud doručuje účastníkovi prostřednictvím osoby pověřené k přijímáním písemností. Strany musí postup doručování v rozhodčím řízení sjednat jako součást rozhodčí smlouvy, jinak jde o úpravu doručování mezi účastníky v rámci jejich obchodního styku.

Nejvyšší soud k „alternativním“ rozhodčím doložkám (smlouvám)

V roce 2012 byla mezi stranami – podnikateli – sjednána rozhodčí smlouva, která obsahovala ujednání o konkrétním rozhodci (alternativa I) s možností, že pokud rozhodce odmítne nebo nebude moci vykonávat funkci rozhodce, strany se dohodly na této konkrétní osobě jako na „appointing authority“, tedy že bude oprávněna určit nezávislého rozhodce (alternativa II). Neučiní-li tato jmenovitě určená osoba […]